Компанията

За нас


„Апис Агро 98” ООД е земеделски производител и е на българския пазар от 2015 год. Фирмата е първият производител на лавандула в Северозападна България и постоянно разширява своите хоризонти и дейности.

Затваря целия цикъл на създаване, който включва засаждане на растенията, механични обработки на почвата, прибиране, дестилиране/сушене, търговия на едро с готовите продукти: лавандулово масло, флорални води и сушен лавандулов цвят.

В интерес на развитието на дружеството, екипът непрестанно развива своите познания и придобива нови умения, за да се гарантира добро качество както на производствения процес, така и на крайния продукт.

Сертификати


 • Сертификат за съответствие №526/2020/00

Стандарт: Регламент (ЕО) №834/2007

Издаден от БИО СЕРТИФИКЕЙШЪН ЕООД на 13.08.2020

 • Аналитичен сертификат №Н 1392/11.08.2020

Стандарт: БДС ISO 7609

Издаден от Национална лаборатория „Бул Роза“ ООД

Проекти


Фирмата има реализирани два проекта по европейски програми: подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” и подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”.

Подготовката за първия проект е стартирана веднага след създаването на фирмата – през 2015 год. По време на неговото изпълнение „Апис Агро 98“ ООД засажда първите си 250 дка лавандулови насаждения и закупува голяма част от селскостопанската си техника, чрез която осъществява по-бърза и качествена обработка на почвата и по-ефективно прибиране на реколтата. Проектът е изцяло осъществен и завършен преди края на 2017 год.

Подготовката за проекта по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” започна в началото на 2017 год., като неговото изпълнение стартира едва преди няколко месеца. Благодарение на него, фирмата изгради дестилерия за етерични масла и сушилня за билки. Инвестиционния проект е разработен на основата на анализ на пазара на етерични масла и при отчитане на:

 • Повишено търсене на етерични масла през последните няколко години;
 • Съвременни технологии за дестилация на етерични масла;
 • Съществуващата конкуренция.

Подмярка 4.2

Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти


Бенефициент: „Апис Агро 98“ ООД

Договор: BG06RDNP001-4.001-0197-C01/24.10.2019 г.

Проект: ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕСТИЛЕРИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕТЕРИЧНИ МАСЛА ОТ ЛЕЧЕБНО-АРОМАТНИ КУЛТУРИ

Описание на проекта: Проектът има за цел изграждане, оборудване и пускане в експлоатация на цех за дестилация на етерични масла. Вниманието е насочено към производство на краен продукт, съответстващ на европейските изисквания за качество, реализиран при ниски производствени разходи и съответно постигането на висока конкурентоспособност на пазара.

Основният резултат от реализирането на настоящия проект е по-висока конкурентоспособност на кандидата, вследствие на увеличените производствени мощности чрез закупуване  съвременно и модерно оборудване.

Същността на бизнеса се заключава в преработката на собствената  първична селскостопанска продукция  и нейната продажба под формата на преработен продукт  на значително по-висока и по-изгодна цена в сравнение с тази на входната суровина. Основните цели при осъществяването на проекта са, както увеличаване размера на печалбата, така също и стабилен финансов поток на допълнителни приходи от извършването на услуги.

Допълнителните приходи, генерирани в резултат на горепосочената дейност, кандидатът ще използва като реинвестиция в повишаване качеството и безопасността на произвежданата продукция, модернизация на машинния парк и въвеждането на нови технологии за производство, намаляване на разходите за производство, разкриване на нови работни места в  ответствие с целите за повишаване на конкурентноспособността на земеделските стопанства от Програмата за развитие на селските райони.

Мярка: Мярка 4 „Инвестиции в материални активи“

Подмярка: Подмярка 4.2 „ Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

Максимален размер на БФП: 1 508 997,25 лв.

Програма за развитие на селските райони (2014-2020)

/„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“/

Цели


Вниманието на фирмата е насочено към производство на краен продукт, съответстващ на европейските изисквания за качество, реализиран при ниски производствени разходи и съответно постигането на висока конкурентоспособност на пазара.

За успешното провеждане на търговската политика на „Апис Агро 98” ООД се  работи и ще продължи да се работи в посока на:

 • коректни търговски взаимоотношения с основните клиенти на фирмата;
 • търсене нови решения за заинтригуване вниманието на потребителите, както и задоволяване на техните изисквания за продуктите;
 • провеждане ценова политика, за привличане на нови клиенти, насочена към отнемане на пазарен дял от конкурентни фирми;
 • проучване мнението на потребителите;
 • анализиране текущото състояние на пазарите и  дефиниране на очерталите се тенденции;
 • участие в национални и международни изложения;
 • поддържане на висока гъвкавост при вземането на управленски решения, свързани с промените на пазара.

Продажбите са ориентирани към потребители, произвеждащи парфюмни композиции, търговци на ароматични продукти или търговци на аромотерапевтични продукти.

Стратегическите цели на дружеството са увеличаване броя на бъдещите клиенти в страните, в които се продава продукцията към настоящия момент, и търсене на възможности за разширение на географския обхват на пазара на продуктите на дружеството.

За да се постигнат тези цели, „Апис Агро 98“ ООД следи всички нововъведения в техническото обезпечаване на производството, на автоматизацията на процесите, стриктен контрол на входа, по време на производствения процес и на изхода при експедиция.

Нашият Процес


Някои от ключовите етапи в нашия производствен процес

Засаждане

Рано напролет (февруари-март), преди да е настъпило пролетното засушаване, или късна есен – след спиране на вегетацията на растенията.

За по-ефективното засаждане на лавандуловите растения, фирмата разполага с нови разсадъчно-посадъчни машини.

Косене и сушене на реколтата от лавандула

С машини, предназначени специално за косене на лавандула, прибираме вече цъфналите растения. Част от тях се изсушават в тунелна конвейерна лентова сушилна машина, разполагаща с 6 автономни секции за сушене. След изсушаването, сухите растения се разделят на стръкове и цвят с помощта на роначна машина.

Дестилация на етерични масла

След окосяването на лавандуловите растения, част от тях отиват в дестилерията, за да се извлекат етеричните масла. За целта разполагаме с 6 бр. дестилационни апарати с вместимост 5.5 м³ всеки. Освен етерични масла, друг краен продукт, получаващ се след процеса на дестилация, са т.нар. естествени аpoмaтни или флорални вoди.

Фирмата разполага с оборудване за извличане както на леки, така и на тежки етерични масла.

Използваме бисквитки, за да подобрим престоя Ви на нашия сайт. Ако продължите да го използвате, ние ще предположим, че приемате тяхната употреба. Политика за поверителност OK
Количка
Количката е празна

Изглежда все още нищо не сте избрали.